top of page

Protokoll årsmøtet 2023

Polarsirkelen Videregående Skole tirsdag 27. mars 2023


 1. Godkjenne de stemmeberettigede: 32 medlemmer

 2. Valg av dirigent Mads Rødsjø

 3. Valg av protokollfører Einar Andersen

 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen Gry Eriksen og Tommy Myrvang

 5. Godkjenne innkallingen Godkjent

 6. Godkjenne Saksliste Godkjent

 7. Godkjenne forretningsorden Godkjent

 8. Behandle Golfklubbens årsberetning, herunder komité beretninger Alle årsberetninger ble godkjent. Medlemmene uttrykte honnør til komiteenes arbeide. Forøvrig er komiteenes aktivitet behørig beskrevet og lagt ved årsmøtepapirene. Det manglet beretning fra Simulatorkomiteen. Dette vil bli etterspurt og beretningen vil bli lagt på vår hjemmeside.

 9. Behandle klubbens reviderte regnskap Regnskapet er revidert og godkjent av revisor. Resultatet er negativt, men styret har jobbet aktivt for å redusere kostnadene uten at dette skulle gå ut over aktiviteten i komiteene og sportslig satsning. Lønnskostnadene er redusert betydelig ved opphør av stillingen som Greenkeeper og Driftsleder økonomiansvarlig. Arbeidet med å kreve inn forfalt kontingentkrav har påført regnskapet negativt. Vedtak: Regnskapet og revisors beretning ble godkjent.

 10. Behandle innkomne forslag og saker A) PGK skal ha et simulatoranlegg klart til neste sesong som golfere på alle nivå kan stole på. Det henvises til årsmøte vedtak for 2022 samme sak. Vedtak: Styret setter ned en komité iht innkommet forslag som skal foreligge før ny innendørssesong starter. B) Fremtidens bane med mål om å heve standarden fra dagens anlegg Vedtak: Styret setter ned en komité som skal arbeide med intensjonen i forslaget C) Bookingsystem på simulatoren Bookingen må endres slik at en ser hvem som spiller på de ulike tidene. Ønskelig at det legges opp til turneringer gjennom innendørssesongen. Vedtak: Golfbox som bestilling innføres inkl rutingssystem for betaling. Sim komiteen ser på forslaget til turneringsprogram. D) Damekveld/ettermiddag Forslaget ble positivt mottatt. Det er opp til gruppen(damene) og ta initiativ for dette.

 11. Fastsette medlemskontingent Vedtak: Styrets forslag til nye kontingentsatser ble vedtatt.

 12. Vedta klubbens budsjett Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2023 ble vedtatt.

 13. Behandle klubbens organisasjonsplan Vedtak: Styrets forslag til ny organisasjonsplan ble vedtatt.

 14. Foreta valg etter valgkomiteens innstillinger A) Valgkomiteens innstilling: Nestleder: Einar Andersen Vedtak: Årsmøtet bifalt innstillingen. Styremedlem; Stein Tørresvold, Roger Halsen, Tanja Sakariassen Chris Linder Vedtak; Årsmøtet bifalt innstillingen. Varamedlem: Lajla Hortmann, Peter Østberg. Vedtak: Årsmøtet bifalt innstillingen B) Kontrollutvalg Anders Rønning og Patrick Mattson, varamedlem Viggo Rønning Vedtak: Årsmøtet bifalt innstillingen. C) Valgkomité Kjell Gunnar Johansen, Ronny Forslund, varamedlem Brynjar Bratland D) Revisor Per Erik Pedersen

Komentar


bottom of page