top of page

Referat styremøte 12.09.2023

Dato: 12.09.2023

Sted: Strand Shipping

Styremedlemmer : Mads Myrvang Rødsjø, Tanja Sakariassen , Einar Andersen, Roger Halsen, Stein Frode Tørresvold. Lajla Silvana Hortmann, varamedlem


Fraværende; Chris Linder, Sigurd Hognestad og Peter ÖstberghSaksliste:


Sak 26/23 Driftsavtale med Golf og Fritid

Avtalen er sagt opp og løper ut sesongen 2023. Vi avventer fakturering for leie i påvente av avviklingen. Det kan være aktuellt at PG går inn og overtar et eventuelt restlager.

Styret er klar på at fremtidig salg av golfutstyr fra PG vil være forbruksmateriell som eks hansker, baller, pegger mm.


Sak 27/23 Avtale med JA Polargolf

Avtalen er ferdigforhandlet etter innspill fra Kontrollkomiteen.


Sak 28/23 Økonomi

Likviditeten er presset. Dette har med sesongvariasjoner på inntektssiden. Det forventes at likviditeten blir styrket etter forhandlinger med Sparebank 1 Helgeland, refusjon av mva kompensasjon og grasrotandel fra Norsk Tipping. I tillegg er det fakturert for siste VTG kurs.


Kostnadssiden er som forventet. Aktivitetsnivået styres etter godkjente budsjetter hensyntatt periodisk presset likviditet.


Sak 29/23 Markedskomiteén

Det er behov for større aktivitet i sponsormarkedet for å bedre klubbens økonomi. Det vil bli innkalt til møte hvor en legger strategien fremover.


Sak 30/23 Investering i Fairwayklipper

Styret hadde kalt inn leder for banekomiteén for å bli orientert om behovet. Ronny gav en detaljert fremstilling om dagens situasjon og målsetting. Videre ble styret orientert om valget av Toro fairwayklipper i forhold til John Deere.

Behovet tilsier ikke kjøp av nytt utstyr fra leverandør, da det vil være gode brukte fairwayklippere i markedet.

Styret stiller seg positivt til arbeidet med å søke markedet for brukte fairwayklippere, og ønsker å få en sak fremmet til beslutning når tilbudet foreligger.

Sak 31/23 Investering i Trackman

Det er innhentet tilbud på komplett leveranse av to stk Trakman simulatorer.

Behovet for nytt utstyr er begrunnet utfra rapporter og tester på dagens utstyr.

Styret er av den oppfatning i tillegg til nøyaktighet også vil gjøre det mere attraktivt å spille på PGS. På denne måten vil vi kunne øke inntektene.

Videre ligger det flere muligheter for samarbeid med andre klubber i tillegg til utvidet kontroll på reservasjon vs inntekter.


For å kunne finansiere anskaffelsen tenkes det inngått en leasingavtale. Denne avtalen tilsier at klubben må gå inn med et kontantbeløp tilsvarende 10 % av investeringsrammen.


Styret vedtok å gå til anskaffelse av komplett leveranse på 2 stk Trackmann simulatorer forutsatt at kontantbeløpet ble sponset.


Sak32/23 Juniortrening høst/vinter 2023/24

Styret arbeider med å styrke satsingen med trening av Juniorer gjennom høsten og vinteren.

Vi ser for oss at vi må stille med økte ressurser til dette arbeidet. I dag er vi sårbare ved å overlate denne jobben til kun våre samarbeidspartner JA Polar Golf.


Styret vedtok å sette prisen for dette tilbudet til kr 1.000 pr person for sesongen.


Sak 33/23 Avtale med Seniorene

Gjeldene avtale hadde opphør mai 2023.

Det taes sikte på å fremforhandle ny avtale før innendørssesongen starter. Styreleder vil lede dette arbeidet.


Sak 32/23 Forespørsel fra Idrettsfag PGS (kursing av 50 elever)

Saken er pt litt uklar. Det arbeides videre med avklaring rundt behov og økonomi.

Forespørselen er meget positiv og vil bli gitt prioritet.


Sak 34/23 Eventuellt

- Medlemskap betalt over 12 måneder.

Økonomileder avklarer utfordringer og kostnader med forslaget.


- Marshall

Styret ønsker å iverksette denne ordningen. Innhold og ansvarsoppgaver defineres først.


- Strategiarbeid 2023

Styret ser behov for å lage en oppdatert strategiplan for PG.


- Alteren 2 0

Arbeidet må iverksettes. Det må settes ned en komiteé som tar fatt i oppgaven. Målsettingen må være å fremme søknad til tippemidler i 2024.

Siste innlegg

Se alle

17.mai Status på banen.

Status Golfbane. Det begynner å tørke litt opp, men fortsatt så bløtt på fairwayer at vi enda ikke vil kjøre på disse for klipping. Men, vi regner med at vi kan starte klipping 18. eller 19.mai. Det v

コメント


bottom of page