top of page

Referat styremøte 17.04.2023

Dato: 17.04.2023

Sted: Klubbhuset – Polarsirkelen Golf

Styremedlemmer som møtte
  • Mads Myrvang Rødsjø

  • Chris Linder

  • Tanja Sakariassen

  • Einar Andersen

  • Roger Halsen

  • Stein Frode Tørresvold

Varamedlemmer
  • Peter Østberg

  • Lajla Silvana Hortmann


Styremedlemmer som ikke møtte
  • Sigurd Hognestad (reise)Saksliste:

Sak 01/23 Konstituering av det nye styret i PG.

Før møtestart ble styret tatt med på en befaring i verksted/servicebygg.

Vi fikk en omvisning og en orientering av leder for maskinkomitéen Mikal Martin. Arbeidet med maskinparken er startet. Dette går hovedsakelig ut på å klargjøre maskinene for årets sesong.

Gammelt utstyr som ikke er i bruk vil bli kassert.

Komiteen består av Mikal Martin, Brynjar Bratland, Jens Martin Mannevik og en lokal ?? representant.


Kort presentasjon av styremedlemmene.


Det er ønskelig at varamedlemmene møter på møtene i en oppstart fase. De skal alltid være med på informasjonsutvekslingen.

Det åpnes for at Teams kan være et alternativ dersom en er forhindret til å møte fysisk.


Styret ønsker å arbeide etter en fast møteagenda og hvor saker som skal styrebehandles sendes inn til styrets leder i god tid før møtet. Denne strukturen vil føre til mer effektive møter.


Styret vil legge opp til å arbeide etter en oppdatert strategi.


På neste styremøte, - Søndag 23.april kl 19;00 Sted; Mo Shipping vil arbeide med å oppdatere dagens strategiplan bli hovedtemaet.Sak 02/23 Likviditet

Klubbens likviditet er presset. Vi har liggende ubetalte regninger. Arbeidet med å kreve inn kontingent for sesongen vil ha høy prioritet.

Kontakt med Norges Golfforbund for å få kjørt ut en file fra Golf Box som danner grunnlag for fakturering av kontingent.

Ansv. Mads


Sak 03/23 Markedskomité

Markedskomiteén vil ha forankring mot styret ved Roger Halsen.

Markedskomitéen vil bestå av Geir Nilsen og Knut Jørans Sjøvold og Roger Halsen.

Det er viktig å utarbeide ”produktet” som vi ønsker å markedsføre overfor våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere.

Av innspill som ble nevnt var ; partnerskapsavtale med RK, Folkehelse etc.


Jonas Alvsing er inntil i dag leder av markedskomitéen. Styret ønsker å bruke hans ressurs i forbindelse med realisering av ulike aktiviteter som markedskomitéen fremforhandler seg til.


Det må utarbeides en oversikt over de samarbeidsavtalene som vi dag har løpende.

Ansv Einar


Sak 04/23 Regnskapsførsel

Styret ser behov for å utarbeide en kravspesifikasjon på “regnskap med rapportering” og sende

spesifikasjonen ut på anbud.

Ansv Einar


Sak 05/23 Varelager av golfutstyr

Det ble tidligere kjøpt inn golfutstyr hvor opphavet til eierskapet har vært omtvistet.

Styret ønsker at det blir utarbeidet en liste over utstyr på lager med angivelse av verdi.

Saken vil bli behandlet på et styremøte når listen er blitt utarbeidet.

Ansv Jonas


Sak 06/23 Utleie av klubbhus

Styret ser positivt på at klubbhuset leies ut til arrangementer, bedrift, konfirmasjon etc.

Avtaler gjøres med BUA komitéens leder. (Willy Kvandal)

Ved utleie til konfirmasjon vil klubbens gave være et VTG -kurs. På denne måten kan vi øke interessen for golf blant de unge.


Sak 07/23 Medlemsrekruttering

Pandemien gav oss en fordel mht rekruttering av nye medlemmer. Vi må som klubb ha et mål om å nå nye høyder mht medlemsvekst.

Styret oppfordrer medlemmene til å ta tak “for rekruttering av nye medlemmer”

Faddergruppe; Vi bør aktivt arbeide med å invitere nye medlemmer på en flight sammen med mere erfarne golfspillere.


Sak 08/23 Kick off

Styret ønsker å invitere medlemmer av PG på et kick off møte.

Tidspunkt og sted er ikke pt klarlagt.

På dette møtet vil en utviklingsgruppe presentere en oppdatert Alteren 20 (en plan for utvikling av nye greener),

Strategiplan arbeidet, økonomi, komitearbeidet mm.

Ansv Roger

Kasserer

Einar Andersen

Banekomité

Stein Frode Tørresvold

Turneringskomité

Tanja Sakariassen

BUA-komité

Mads Rødsjø

Aktivitets/opplæring

Stein Frode Tørresvold

Markedskomité

Roger Halsen

Juniorkomité

Mads Rødsjø

Maskinkomité

Mads Rødsjø

Simulatorkomité

Chris Linder


Sak 10/23 Øvrige saker

Sosiale mediaer;

Stein Frode Tørresvold er vår medieansvarlig. Han arbeider sammen med Mathias Nilsen på vår nettside.

Styret ønsker at vår FB (Polarsirkelen Golf )side skal være åpen for innlegg fra medlemmene.


Klubbvert;

Klubbhuset på Alteren er ubetjent. Styret diskuterte behovet for å ha en klubbvert som kunne veilede besøkende og nye klubbmedlemmer. Videre er behovet for kontroll på at Golf Box brukes og at medlemmene har betalt sin kontingent før de kan spille. Innholdet i stillingen og organisering av tjenesten gjenstår å utforme.


Markedsføring av PG

Styret er av den formening at PG er lite markedsført. Det må utarbeides en plan for hvordan vi kan få presentert klubben og Alteren overfor byens befolkning og ikke minst overfor nye tilflyttere. Rana vil etter de planer som foreligger tiltrekke seg et stort antall innflyttere.Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page