top of page

Referat styremøte 19.09.2023

Dato: 19.09.2023

Sted: Rana Kommune, Driftssentral

Styremedlemmer : Mads Myrvang Rødsjø, Tanja Sakariassen , Einar Andersen, Roger Halsen, Stein Frode Tørresvold. Sigurd Hognestad, Chris Linder, Peter Östbergh, varamedlem


Fraværende; Lajla Hortman, varamedlemSaksliste:


Sak 36/23 Juniortrening

Jmfr sak 32/23

Det vil bli avholdt juniortrening gjennom vinteren på Simulatorene. Vi har også mulighet for annen trening på PVS.

Dette er en sak som vi jobber videre med og logger interessen for.


Sak 37/23 Avtale med JA Polargolf

Konfidensiell


Sak 38/23 Trackman

Vi har mottatt tilbud på investering av nytt utstyr til PGS Tilbudet er oppnådd gjennom forhandlinger.

Det er inngått sponsoravtale med Jan Erik Vargdal pålydende kr 50.000.


Det innhentes alternativ leasingtilbud på investeringen slik at en kan kontrollere nivået på finansiering gjennom leasing.


Sak 39/23 Avtale med Seniorgruppen ved bruk av PGS

Vedtak; Styret godkjente det fremlagte forslag til avtale.Sak 40/23 Strategiplan

Det er behov for revisjon av strategiplanen jmf Sak 35/23.

PG drives både administrativt og driftsmessig på dugnad. Styret møter i ulike saker på problemstillinger rundt avregning/honorar for utførte tjenester. Dette går konkret på utlegg og ekstraordinær innsats som en normalt ikke kan forvente at det er rimelig å legge ned i frivillig arbeidsinnsats for medlemmene i PG.


Inntil det foreligger en samlet strategi på dette området er det i enkelte tilfeller i imøtekommet fritt spill på andre baner, redusert kontingent, fritak for avgift for noen av medlemmene.


Sak 41/23 Markedskomité

Konkurransen i markedet om sponsor/samarbeidsavtaler er krevende. Sålangt i år har vi fakturert for inngått avtaler på ca 287.000. Det er behov for å øke innsatsen med å inngå nye avtaler.

Ofte skjer dette arbeidet på bekostning av arbeidsgiver ved at en bruker arbeidstid/fritid til dette arbeidet.

Tidligere ble dette arbeidet utført av sportslig leder ved avlønning i form av faste bonussatser.


Leder av markedsarbeidet vil utarbeide et forslag til hvordan dette arbeidet kan løses fremover ved etablering av ny markedsgruppe og avlønning.Sak 42/23 Eventuellt

Feilfakturering 2008 -kullet

Det er fakturert kr 1.000 pr medlem. Av denne fremgår det at dette også dekker kontingenten for 2024. Dette er ikke riktig. Avtalt beløp gjelder VTG og spillerett 2023.

Medlemmene tilskrives for avklaring.


Samling off season Park 22

Styret diskuterte behovet for et orienteringsmøte med medlemmene med

faglig og sosialt samvær. Det arbeides videre med tidspunkt og innhold.


VTG kurs 7. -8 okt

Det foreligger påmeldinger til kurset


Samarbeidsavtale med Sparebank1 Helgeland

Det er avholdt møte og ulike alternativer til sponsoravtale er presentert.


Grasrotandelen Norsk Tipping

Norsk Tipping har feil konto opplysninger om PG. Neste utbetaling vil være januar 2024

Totalt ca kr 40.000


Eagle oppgjør for Golfbiler.

Som et resultat av endring i bankforbindelse (Sparebank 1 NN til Sparebank 1 Helgeland Sparebank) har vi ikke fått oppgjør gjennom sesongen. Beløpet kr 32.000 ventes i nær tid inn på konto.

Siste innlegg

Se alle

17.mai Status på banen.

Status Golfbane. Det begynner å tørke litt opp, men fortsatt så bløtt på fairwayer at vi enda ikke vil kjøre på disse for klipping. Men, vi regner med at vi kan starte klipping 18. eller 19.mai. Det v

Comments


bottom of page