top of page

Referat styremøte 23.05.2023

Dato: 23.05.2023 Sted: Polarsirkelen Golf Park

Styremedlemmer som møtte
  • Mads Myrvang Rødsjø

  • Chris Linder

  • Tanja Sakariassen

  • Einar Andersen

  • Roger Halsen

  • Stein Frode Tørresvold

Fraværende medlemmer
  • Sigurd Hognestad, på reise

  • Lajla Silvana Hortmann, varamedlem

  • Peter Østberg varamedlem

Saksliste:

Sak 18/23

Oppfølgningssaker:

Sak5/23 og Sak11/23; PG har overtatt fordring og golfutstyr.

Sak 14/23; Revidering av Strategiplan; pågår fortløpende og vil bli lagt fram til styrebehandling over ferien.

Sak 15/23 Svinn på salg av varer; Analyse av salget på PGS viser at klubben sitter igjen med 23 øre pr krone omsatt. Det arbeides med å finne en automatløsning på salget hvor utstyret kan ambuleres mellom PGS og PGP.

Sak 15/23 Kommunikasjon Ny WIFI er installert, med godt resultat. Utstyret er sponset av Telemix.

SAk15/23 Booking PGS Saken er nå løst ved at all booking skjer gjennom GolfBox. Også betalingssystemet er installert.

Sak17/23 Kick off Stor suksess med over 80 fremmøtte medlemmer . Gode presentasjoner og gode tilbakemeldinger.

Sak 19/23 Lønnsfastsettelse Sportslig leder Avlønnes i dag med kr 20.000 pr mnd. I tillegg fri medlemsavgift, fri tilgang til DR og baller ved Protimer. Krav om lønnsøkning kr 5.000 pr mnd. Styret diskuterte oppgaver i stillingsinstruks. Det er behov for å konkretisere denne. Styret kan ikke se at det er grunnlag for å imøtekomme krav om lønnsforhøyelse.

Sak20/23 Likviditet Likviditeten i PG er god. Det er foretatt en opprydding i aldersfordelte medlem fordringer. Nye rutiner rundt innkjøp/bestilling fungerer godt.

Sak 21/23 Markedskomiteen Det arbeides godt i komiteen. Sålangt er det inngått Sponsoravtale med Helgelandsplast som hullsponsor over 3 år. I tillegg er det inngått avtale med Telemix på internettforbindelse. Det arbeides videre med ulike tiltak. Bla planlegges et møte med Sparebank 1 Helgeland. Rutinene fra det er inngått avtale til effektuering må gjennomgås og kvalitetsikres. Stikkord; distribusjon av inngått avtale, fakturering, reklamemateriell, booking av klubbhus Ansvarlig: Mads

Sak 21/23 Regnskapsførsel Jmfr Sak 04/23. Merkantil Consult som er vårt regnskapsbyrå har krevd en betydelig økning av honoraret. Som et resultat har vi hatt møter med Resultat AS og med Sparebank 1 Regnskapshuset. Sistnevnte hadde ikke kapasitet til å ta nye oppdrag før senere. Resultat AS har spesialisert seg ved å føre regnskap for idrettslag. Referanselisten består bla av Rana FK, B&YIL, RSK. Styret vedtok å inngå ny avtale med Resultat AS ved Trude Hestvik.

Sak22/23 Medlemskap i PG Årsmøtet fastsetter satsene for medlemskontingenter. Ikke alle satser ble behandlet på siste årsmøtet. Det vil bli fremmet ved neste årsmøte en revidert liste på alle våre kontingenter og Greenfee priser.

Sak 23/23 Leie av Golfbiler. Seniorgruppen har meldt inn en sak til styret på leiepriser for gruppen. Styret ser at det er gode argumenter for redusert leiepris for denne gruppen utfra den dugnadsinnsats som legges for dagen. Videre ser styret det som positivt at klubben har tilbud for de av gruppen som av ulike årsaker har problemer med å gjennomføre runder på PGP. Styret vedtok å sette et engangsbeløp på kr 1.000 pr sesong. For dette beløpet kan de som ønsker det leie bilene. Dersom leien kommer i konflikt med bestillinger gjennomført ved bestilling i Eagleappen, går betalende medlemmer foran de med engangsbeløp.

Sak24/23 Eventuelt Skade frontrute. Det er inngått avtale om betaling av egenandel. For fremtiden er det bileiers ansvar ved å parkere ved PGP. Skilt bestilles.

Oppdatering av hjemmeside. Oppdatering sendes til Mathias Nilsen.


Kjøp av golfbil. Styret er positiv til kjøpet. Det forutsettes at bilen blir levert med nye batterier.

Sommerjobb på PGP. Det arbeides videre opp mot NAV for finansiering , - og på valg av kandidat.

Ny vei til PGP. Peter Østberg får oppgaven med å utforme søknad til RK for ny adkomst.

Komiteer, - forankring mot styrerepresentant. Banekomiteen og Maskingruppe rapporterer til Stein Frode Tørresvoll.

Fadderordning; Det må utarbeides en liste over interesserte medlemmer som kan inngå i fadderordningen. Ansvarlig: Jonas

Vaskeplass utstyr. Styret er positiv til prosjektet. Det må utarbeides et kostnadsoverslag for investeringen.

Ansvarlig: Mikal Martin

Klubbmesterskap. Styret ber arrangementkomiteen vurdere å flytte klubbmesterskapet til 2.-3. sept. Bakgrunnen er at styret kjenner til at oppsatt dato er samtidig med Parkenfestivalen i Bodø og helgen etter sammenfaller med Verket festivalen. Videre ønsker styret å øke attraktiviteten ved arrangementet ved å foreslå eksempelvis, grilling, årsfest mm.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page