top of page

Referat styremøte 23.11.2023

Dato: 23.11.2023

Sted: Strand Shipping

Styremedlemmer : Mads Myrvang Rødsjø, Tanja Sakariassen , Einar Andersen, Roger Halsen, Stein Frode Tørresvold. Chris Linder, Peter Östbergh, varamedlem


Fraværende;Sigurd Hognestad, styremedlem, Lajla Hortman, varamedlemSaksliste:


Sak 43/23 Åpne poster fra styremøte 19.09.2023

Jmfr sak 41/23

Leder av markedsarbeidet vil utarbeide et forslag til hvordan dette arbeidet kan løses fremover ved etablering av ny markedsgruppe og avlønning..

Det foreligger forslag fra Markedskomiteen. Forslaget er ikke formelt behandlet i styret.


Sak 44/23 Protimer PGS

Styret har fått tilsendt mail av 23.11.2023 fra Jonas Alvsing vedr prisøkning på protimer ved PGS.

Vedtak; Styret opprettholder satsen på kr 180/time


Sak 45/23 Juniortrening

Vi har ikke tilstrekkelig kapasitet på trenersiden til å ha en tilfredsstillende dekning på juniorsatsningen. Det må arbeides videre med å rekruttere trenere/instuktører.


Sak 46/23 Likviditet/økonomi.

Likviditeten er pr tiden tilfredsstillende etter låneopptak på kr 150.000. Lånetr forfaller i sin helhet februar 2024. Vi forventer å motta kr 140.000 i mva kompensasjon i tillegg til utbetaling av grasrotandelen i Norsk Tipping kr 67.000.

Inntektene på PGS er gode og gir et godt tilskudd for likviditeten i klubben.

Vi forventer et årsresultat i balanse etter de innsparinger som er gjennomført.

Resultat 2022 negativt Kr 215.000.


Sak 47/23 PG Webside

PG har i dag en avtale med Mathias Nilsen på oppdatering av klubbens hjemmeside.

Styret mener at det må fokuseres mere på å oppdatere hjemmesiden slik at dette blir et nyttig verktøy for medlemmene.

Vedtak; Økonomiansvarlig er ansvarlig for oppdatering.

Georg Hopaneng er SOME ansvarlig i klubben.

I dag har vi en rutine hvor den enkelte ansvarlige i komiteer/styre melder inn endring til Mathias Nilsen.


Inntil det foreligger en samlet strategi på dette området er det i enkelte tilfeller i imøtekommet fritt spill på andre baner, redusert kontingent, fritak for avgift for noen av medlemmene.


Sak 48/23 Sparebank 1 Helgeland

Etter møter med vår bankforbindelse har vi fått brev om at de vil støtte klubben med kr 30.000 over en 3-års periode. Vi hadde større forhåpninger.

Fra banken sin side ble det påpekt at klubben kan søke om midler fra gavefondet for ulike investeringer/tiltak. Videre har banken en støtteordning på kr 10.000 dersom klubben gjennomfører byttedag.

Fra administrasjonen vil det bli tatt initiativ til å se på andre tiltak mot banken som kan redusere våre kostnader, herunder lånebetingelser. På våre lån har vi hatt den samme rente endring som andre. Årlig betaler vi i størrelsesorden kr 250.000 i renter.


Sak 49/23 Markedskomiteen

Komiteen arbeider planmessig og endrer tidligere inngåtte avtaler slik at vi får avtaler som ikke dekker medlemskap.

De avtalene som markedsføres er ; Partnerskap, Hullsponsor, Støtte spiller og Vi bidrar.


Det er tatt kontakt med mange bedrifter og noen tilbakemeldinger er negative og noen er positive. Vi har også fått nye avtalepartnere.

Bedriftene som er kontaktet er i gang med budsjettarbeidet og det er derfor for tidlig å konkludere.


Næringslivet har ulike støtte alternativer fra sponsing ,- til sosiale arrangement. I 2022 gav familiedager betydelige inntekter, her har vi ikke hatt nok fokus i år.


Andre støtteordninger som ligger utenfor markedskomiteen arbeidsområde er;

- Partnerskapsavtale med RK

- Tippemidler for prosjektet Alteren 2.0


Sak 50/23 Diverse


- VTG innendørs

Det er i dag tillatt å kjøre VTG kurs innendørs på Sim. Kravet er at siste modul kjøres utendørs på banen.

Styret er positiv til tiltaket og ber aktivitets- og opplæringskomiteen arbeide videre med forslaget.

- Avtale med TRYG

Norges golfforbund har inngått en nasjonal samarbeidsavtale med TRYG. Dette git klubbene en mulighet å få 2% kickback på premien. Denne avtalen presenteres på FB.


Videre har det vært full gjennomgang av våre forsikringsavtaler med Fremtind Forsikring.

Fra forbundet er vi pålagt å følge de anbefalinger som gjelder.


- Salg av utstyr.

Det arbeides med en avtale med Golf og Fritid for overtakelse av rest lager.

Videre legges det opp til salg av diverse utstyr på PGS. Her vil det bli salg på ettermiddag en gang i uken.

- Valgkomiteen

Arbeidet i valgkomiteen er startet. Så langt er det avklart at formannen ikke tar gjenvalg.


- PGS

Senteret lever en anonym tilstedeværelse. Vi setter opp plakat på døra.

Siste innlegg

Se alle

17.mai Status på banen.

Status Golfbane. Det begynner å tørke litt opp, men fortsatt så bløtt på fairwayer at vi enda ikke vil kjøre på disse for klipping. Men, vi regner med at vi kan starte klipping 18. eller 19.mai. Det v

Comments


bottom of page