top of page

Referat styremøte Polarsirkelen Golf 20.02.2024

Dato: 20.02.2024

Sted: Strand ShippingStyremedlemmer : Mads Myrvang Rødsjø, Einar Andersen, Stein Frode Tørresvold. Chris Linder, 

Sigurd Hognestad, Tanja Sakariassen,


Fraværende;  Roger Halsen,Lajla Hortman, varamedlem, Peter Östbergh, varamedlem
Saksliste:


Sak 08/24  Åpne poster fra styremøte 17.01.2024

Lagerbeholdning Golf og Fritid  jmfr Sak 50/23 og Sak 06/24.

Status på denne saken er at PG overtar lageret som beskrevet og betaler over to terminer juni og august 2024.


Sak 09/24 Årsresultat for 2023


Vedtak; Styret godkjente regnskapet for 2023 slik det nå foreligger.

Regnskapet vil bli oversendt revisor for uttalelse og vil deretter bli endelig godkjent av styret før dette oversendes årsmøtet sammens med revisors beretning.Sak 10/24 Budsjett


Følgende kontingent satser er lagt til grunnlag for budsjettet; 
Kontingent

 


2023

2024


 

Ny kontingent

<25 år Non Resident

 kr         950 

 kr          1 050 

15-25 år med full spillerett

 kr         950 

 kr          1 050 

>25 år Non Resident

 kr      1 300 

 kr          1 050 

26 - 99 år full spillerett

 kr      4 600 

 kr          4 850 

26-99 år  samboer/ektefelle med full spillerett

 kr      4 400 

 kr          4 650 

9 - 15 år medlemskap med spillerett

 kr         400 

 kr             450 

Greenfee medlemskap

 kr      2 000 

 kr          2 150 

Juniortrening med medlemskap

 kr      2 200 

 kr          2 350 

 

Dette tilsvarer en økning på 4,6 %. Av denne utgjør kr 29 vedtaket i  Norges Golfforbund om  økt avgift til forbundet.  Øvrig økning som følge av generell prisstigning.


Drivingrange, kjøp av baller + kr 5.


Vedtak; Styret vedtok følgende satser for 2024.  

Nye kontingenter for 2024 oversendes Årsmøtet for vedtak.


Vi har  fått innspill fra valgkomiteens leder at det ikke lenger er enkelt å finne kandidater til valgte posisjoner, - samtidig som  styre ser utfordringene ved å utnevne komitéledere.

En sammenligning med andre klubber viser at valgte medlemmer til styre honoreres  i form av gratis medlemskap.

Styret har som følge av denne problemstillingen og med henvisning til “lov for Polarsirkelen Golf” § 11 pkt 2  besluttet å honorere styrets medlemmer og komité ledere med gratis medlemskap for det arbeidet som nedlegges.  Denne honoreringen gir et inntekts frafall på kontingenter på ca kr 72 000.


Stillingen som nestleder er i klubbens “organisasjonsplan og instrukser beskrevet”.  Som følge av at klubben har fjernet stillingen som Dgl har oppgavene på Nestleder økt betydelig.  

Styret er av den formening at arbeidet  tilsvarer  20% av en stillingsbrøk og skal honoreres med kr 5 000 pr mnd.


Styret har fått velbegrunnede innspill fra de ulike komitéene, -  og sammen med administrasjonens innspill danner disse grunnlaget for budsjettet for 2024.  


Vedtak; Styret godkjente forutsetningene for budsjettet og sammenstilling av inntekter og kostnader.

Budsjettet oversendes Årsmøtet for vedtak.


Vedlegg Budsjett 2024.


Sak 11/24 Innkomne forslag


Styret har mottatt 2 forslag til behandling i styret og årsmøtet.  Forslagsstiller er Leif-Ivar Larsen.


Forslag 1. Æresbevisninger i Polarsirkelen Golf 

Forslag 2. Årets innsatspris


Styret stiller seg positivt til forslagene. 


Styret er av den formening at kriteriene for forslagene må utarbeides mer detaljert av en gruppe i PG slik at kriteriene er uomtvistelige og at de rette kandidatene får sin fortjente heder.


Forslagene som er innmeldt  fremlegges for Årsmøtet.


Sak 12/24 Forslagskomité

Styret har mottatt forslagskomiteens innstilling til årsmøtet.  Komiteens medlemmer har ønske om å fratre.  Det er styret som utnevner medlemmer i forslagskomiteen. 


 Arbeidet vil styret iverksette umiddelbart.


Sak 13/24 Damekomité

Styret ser meget positivt på opprettelsen av en ny komité i PG.   Komitéen vil bli ledet av Astrid Haugane Aas.Sak 14/24 Eventuellt

Pr dato mangler vi årsrapport fra Seniorkomitéen.


Styret har besluttet å gå til anskaffelse av Fairwayklipper.  Søknaden til Samfunnsløftet for støtte ble avslått.

Vår bankforbindelse har stilt seg positiv til å innvilge lån for anskaffelsen.
Einar 21.02.2024


Siste innlegg

Se alle

17.mai Status på banen.

Status Golfbane. Det begynner å tørke litt opp, men fortsatt så bløtt på fairwayer at vi enda ikke vil kjøre på disse for klipping. Men, vi regner med at vi kan starte klipping 18. eller 19.mai. Det v

Comentarios


bottom of page