top of page

Referat styremøte 14.07.2021

Dato: 14.07.2021 Sted: Møterom Prolink International AS

Styremedlemmer som møtte
  • Geir Nilsen

  • Knut Jøran Sjøvoll

  • Mads Myrvang Rødsjø

  • Jørgen Hjelle

  • Patrick Mattson

  • Thor Arne Linder

Styremedlemmer som ikke møtte
  • Ørjan Klausen

Varamedlemmer deltok ikke på møtet


Sak 25-21: Gjennomgang av forrige referat

Referat gjennomgått uten innvendinger.


Sak 26-21: Gjennomgang av innkomne forslag fra komiteer
26-21-1: Forslag fra Jonas Alvsing vedrørende Juniorarbeid

Det var kommet forslag om at vi må bedre arbeider opp mot Juniorsatsning da vi nå er flere juniorer og det er behov for ekstra ressurser for å følge dette opp på best mulig måte.


Styret er helt enig i at Juniorarbeidet er en hovedsatsning for klubben som det må legges til rette for. Flere navn ble nevnt i møtet som kan være aktuell å rette henvendelse til for å kunne være med å bidra til trening og komite-arbeid.


Forslag til vedtak: Alle medlemmer i styret tar direkte kontakt med aktuelle kandidater som ble nevnt i møte med intensjon om å få disse involvert i juniorarbeid.


Vedtak: Stemmer for 6 Stemmer mot 0.


26-21-2: Forslag fra bane-komite om å tillate drop ved out of bounds

Det var rettet forslag til styret fra leder i banekomiteen om å etablere en lokal regel om å tillate drop ved slag ut i hvit siden internasjonale regler nå legger til rette for dette.

Styret har sett at Norges Golfforbund anbefaler ikke å etablere en slik lokal regel, og ved etablering av en slik lokal regel måtte en også trykket opp nye scorekort. Man klarer ikke helt å se at dette er et problem ved gjennomføring av selskapsrunder, da vi ikke har, nasjonalt sett, et så stort spilletrykk, og for de fleste som ender opp med så mange slag at man ikke oppnår poeng, strykes hullet og man plukker opp ballen. Med unntak av klubbmesterskapet, spilles så å si alle turneringer etter stableford og samme prinsipp som nevnt ovenfor, og styret kan ikke se at etablering av drop i det vesentlige vil bidra til raskere spill på vår bane da vi har relativt få områder med hvite pinner.


Forslag til vedtak: Styret vedtar at man ikke tar i bruk en slik lokal regel for hele banen, men åpner for at turneringskomite kan vurdere om man ønsker å benytte seg at en slik regel i turneringssammenheng.


Vedtak: Stemmer for: 6 Stemmer mot: 0.


26-21-3: Forslag fra Senior-komite vedrørende satser

Det var kommet inn sak fra talsmann for seniorer vedrørende pris på leie av golfbiler, og at med dagens priser blir det dyrt for det som er avhengig av å bruke bil mer enn andre. Det vises til at hensikten med anskaffelsen var at dette skulle være et tilbud til medlemmer, og leieprisen må gjenspeile dette. Det skisseres også ulike modeller og det vises til en enkel klubb hvor man mener leie av golfbiler er billigere. Styret er synes det er noe uklart om forslaget gjelder både generell prisstruktur eller kun omhandler de som har ett større behov enn andre for å bruke bilene, og velger derfor å si noe om begge utgangspunktene.


Styret viser til at opprinnelig forslag som dannet grunnlaget for anskaffelsen kom nettopp fra seniorgruppen, og i dette opprinnelige forslaget var det også laget budsjett på leiepriser man mente forsvarte anskaffelsen, og dagens leiepriser er også i henhold til dette budsjettet. Det er derfor med forundring at forslagsstiller nå mener at det generelle tilbudet er for dyrt. Styret at har også sjekket opp med andre klubber eksempelvis; Byneset, Sørfors, Umeå m.v og alle ligger på samme prisnivå som oss og oppover for utleie av golfbiler, med unntak av Bodø som ligger 50- kroner under. Styret minner også om at man kan leie biler per minutt, noe som på en selskapsrunde med normalt spilletempo vil kunne utgjøre betydelige besparelser ved bruk. Det presiseres at i tillegg til å være ett tilbud for alle medlemmer og besøkende, er klubben også avhengig av at dette skal være inntektsbringende da klubben har måttet finansiere anskaffelsen som vi kun har inntekter på 5 mnd i beste fall per anno. Generell prisstruktur ønskes derfor opprettholdt.


Det er viktig at vi legger til rette for at alle kan bruke anlegget så mye som overhodet mulig, og man ser at for medlemmer som av ulike grunner er avhengig av å kjøre bil for å få spilt golf, kan bli dette dyrt i lengden. Etter samtale med bookingsystemet Eagl finnes det mulighet for å legge til ett eget rabattert segment som kalles «legeerklæring» som kan benyttes av medlemmer som kan dokumentere behov for bruk av golfbil. Det vil i så fall være ett tillitsbasert system som vi håper blir brukt etter intensjonen. Andre ordninger er ikke mulige etter styrets vurderinger. Styrets informasjonskontakt skal besørge informasjon rundt dette på facebook og hjemmeside så snart dette er i boks.


Forslag til vedtak: Det generelle prisnivået på golfbiler opprettholdes, men styret setter i gang arbeid med å få opprettet ett eget rabattert segment i Eagl for medlemmer og besøkende som kan dokumentere behov for bruk av bil.


Vedtak: Stemmer for 6 Stemmer mot 0.

Sak 27-21 Eventuelt
27-21-1: Lagring av utstyr og maskiner / Verkstedbygg

Det er av flere medlemmer kommet kommentarer til at nyinnkjøpt driftsutstyr står ute hele sommeren, og at man opplever området rundt og inni verkstedbygg som rotete.

Forslag til vedtak: Styrets kontakt opp mot BUA-komite tar opp denne tråden for å sjekke forholdene og evt iverksette tiltak hvis BUA vurderer det som nødvendig.


Vedtak: Stemmer for 6 Stemmer mot 0.

På vegne av styret i Polarsirkelen Golf

Patrick Mattson

Nestleder

Siste innlegg

Se alle

Stengt klubbhus 11.05.-24

På kommende lørdag er det et privat arrangement på klubbhuset, vi ber derfor medlemmer om å holde seg til range og bane, fra kl. 16.00 på fredag 10.05. til søndag 12.05.-24 kl 09.00 Banen blir åpnet,

Commenti


bottom of page